بازاريابي و تبليغات

5 راه فروش محصول جدید

مریم صمدی 1394/12/27 11:12

مردم بیشتر خریدهای مکررشان جهت ارضاء نیازهای اساسی خانوار است و چگونگی جذب آنها به محصولات جدید یا برندی جدید چالشی مهم است، بنابراین تحقیقاتی که در این زمینه در آمریکا شده است، می تواند به این شرایط مشابه در ایران کمک کند.

این راهکارها کمک می کند تا مشتریان بر تردید درونی شان غلبه کنند و موارد و محصولات جدید شما بتوانند راهی برای صحبت با مشتریان پیدا کنند.