بهترین ایده خلاقانه آدامس بادکنکی

بهترین ایده خلاقانه آدامس بادکنکی

بهترین ایده تبلیغاتی ایده ای است که در کمترین زمان ممکن، مهمترین خصوصیت محصول یا خدمت مورد بحث را بیان کند. در این تبلیغ نیز در کمترین زمان ممکن، با استفاده از بازاریابی چریکی به بیان ایده پرداخته شده است.

و اما در این تبلیغ چه چیزی بلد شده است. حس خوب آدامس بادکنکی.... 

برای بکار بردن بازاریابی چریکی در این زمینه، از ماکت یک انسان استفاده شده است که با یک بالن (که همان آدامس بادکنکی باد شده وی است) به هوا رفته است.

دیدن یک بالن در آسمان نظر افراد را جلب می کند، و پس از توجه با استفاده از خلاقیت بکار برده شده این تبلیغ در ذهن آنها ماندگار می شود.

نظرات

ارسال پاسخ