بازاریابی چریکی شورلت- بیلبورد خلاق

بازاریابی چریکی شورلت- بیلبورد خلاق

این بیلبورد خلاق که در اثر بازاریابی چریکی موجب یک تبلیغ خلاقانه و اثر بخش گردید 20 فوت عرض دارد شامل 20.000 سکه و معادل با 769.500 پنی ارزش داشت که این رقم پولی شروع قیمت خودرو شورلت AVEO جدید بوده است که در واقع از طریق این بیلبورد تبلیغ شده است. هر چند این بیلبورد طولی نپایید که از سکه خالی شد و به طور دقیق این بیلبورد خلاقانه سکه ای تنها 30 دقیفه به طول انجامید، اما در هر صورت بازاریابی چریکی و تبلیغ گسترده رسانه ها اثر خود را گذاشت.

نظرات

ارسال پاسخ