بازاریابی چریکی-تبلیغات خلاقانه آسانسور تبلیغ بیسکوییت

در این تبلیغ خلاقانه تبلیغ بیسکوییت را مشاهده می کنید، که توسط آسانسور به داخل شیر رفته و بیرون می آید.

ایده خلاقانه

استفاده از آسانسور و تبلیغات آسانسور که از تبلیغات محیطی جدید هستند و باعث می شوند که بیشتر به چشم دیده شوند.

بازاریابی چریکی

دیدن یک بیسکوییت غول آسا که به درون یک لیوان شیر می رود، احتمالا باعث می شود شما هم دلتان بیسکوییت و شیر بخواهد و یا هر موقع که بیسکوییت و شیر می خورید یاد این بیسکوییت بیفتید.

تبلیغ خلاقانه

ایده خلاقانه استفاده از ماکت بیسکوییت و شیر موجب ایجاد این تبلیغ خلاقانه شد و بازاریابی چریکی موجب اثر بیشتر و سریع تر این تبلیغ خلاقانه گردید

نظرات

ارسال پاسخ