ایده خلاقانه جنس بسته بندی-آبمیوه

ایده خلاقانه جنس بسته بندی-آبمیوه

یک بسته بندی خلاق چه خصوصیتی دارد؟ اصولا در خلاقیت نوآوری نهفته است، یک بسته بندی خلاق بسته بندی است که بطور خلاقانه ای در طراحی بسته بندی های معمول دخل و تصرف آورده باشد و بسته بندی جدید که بیشتر به چشم بیاید ایجاد کرده باشد.

این خلاقیت ها می تواند در شکل هندسی بسته بندی رخ دهند

خلاقیت می تواند در طراحی بسته بندی رخ دهد.

و همین طور خلاقیت می تواند در جنس بسته بندی رخ دهد.

در مورد این پست خلاقیت در جنس بسته بندی رخ داده است، که موردی که آن را خلاق تر هم جلوه می دهد، هماهنگی جنس و بافت آبمیوه با پوست میوه ی مربوط به آن است.

این مورد برای سه میوه توت فرنگی، موز و کیوه به ترتیب همانند عکس های زیر نشان داده شده است.

شما از این ایده خلاقانه و از این ایده خلاقانه بسته بندی چه ایده ای به ذهنتان آمد؟

نظرات

ارسال پاسخ