آنالیز PESTEL شناسایی عوامل برون سازمانی

آنالیز PESTEL  شناسایی عوامل برون سازمانی

 آنالیز PESTEL چیست؟

به منظور تحلیل محیط و شناسایی عوامل برون سازمانی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی)، از الگوی تجزیه و تحلیل PESTEL (که گونه‌‌ی به روز شده و جامع تر آنالیز PEST می باشذ) استفاده می شود. بر اساس این مدل، محیط خارجی سازمان به شش حوزه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی و مسائل و شرایط محیطی تقسیم شده و بررسی می‌شود. 

این مدل، فرم به روز شده‌ی آنالیز PEST است که گاهی به نام STEP هم شناخته می‌شود. PESTEL جانشین این کلمات شده:

Political, Economic, Social, Technical, Environment and Legislative

این یک تکنیک برنامه‌ریزی استراتژیک است که یک چارچوب مفید برای آنالیز فشارهای محیطی که بر یک تیم یا سازمان وارد می‌آید، فراهم می‌آورد.

Political: شامل عوامل سیاسی، قانونی و حاکمیتی سیاستهای دولت

Social: شامل عوامل اجتماعی وفرهنگی و تغییرات جمعیتی و انتظارات و تغییرات خانوارها

 :Economicشامل روندهای جهانی، روندهای دولت‌ها،  روند صنعت

Legislative: شامل قوانین و دستورالعملهای دولت و چگونگی روابط خارجی کشورها

 :Environmentalشامل مفاهیم هزینه، افکار عمومی، سایت ها و مکان

 

کاربرد تحلیل PESTEL :

این تحلیل می‌تواند به ویژه برای گروه‌هایی که دونگرا شده‌اند، مفید باشد. آنها ممکن است در معرض  خطر فراموش کردن قدرت وتاثیر فشارهای خارجی برای تغییرات باشند چون آن‌ها بر فشارها و نیروهای داخلی تمرکز کرده‌اند. از این تکنیک می‌توان برای گروه‌های فعال کوچک یا بزرگ استفاده کرد.

چگونه از این تکنیک استفاده شود؟

  1. از گروه بخواهید که فشارهای سیاسی که موجب تغییرات در سازمان شده است، پیشنهاد کنند و این پیشنهادات را دریک جدول بنویسید.
  2. این کار را برای فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تکنولوژیکی، محیطی و قوانین و مقررات نیز انجام دهید.
  3. از گروه بخواهید تا کاربردهای هریک از این مجموعه عوامل را در کار در نظر بگیرد.

مسائل تاثیرگذار برون سازمانی که به شکل فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی در استقرار و توسعه محصولات و خدماتتان موثرند را در جدولی مانند جدول زیر نام ببرید:


حوزه‌ها

مسائل تاثیر گذار برون سازمانی

سیاسی

 

اجتماعی

  

اقتصادی

 

قانونی

محیطی

تکنولوژیکی

 


نظرات

ارسال پاسخ